Điều chỉnh dữ liệu trước khi bán

 Điều chỉnh dữ liệu trước khi bán

Ngay sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã có 1 trang bán hàng căn bản. Tuy nhiên các sản phẩm chỉ mang tính chất minh hoạ, gợi ý, làm sao để đăng các sản phẩm, thay đổi tuỳ theo nhu cầu của bạn?

READ MORE