Thay đổi giao diện

Thay đổi giao diện

Trong hướng dẫn trước, bạn có thể thay đổi giao diện cho toàn bộ trang web.
Tuy nhiên giao diện bao gồm nhiều phần: thiết kế, bố cục, từng trang,  nội dung và hình ảnh.

KioShop cung cấp cho bạn 1 số phương thức để thay đổi:

    1. Thay đổi từng trang.

    2. Thay đổi cách sắp xếp nội dung.

    3. Thay đổi nội dung của từng phần ( block - khối ).

Thay đổi trang chủ:
   - Thay đổi hình ảnh
   - Thay đổi từ ngữ
   - Thay đổi cấu trúc

Thay đổi cấu trúc :
   - Thay đổi trang chủ
   - Thay đổi tất cả các trang
   - Thay đổi chỉ 1 trang