Quản lý tuỳ chọn

Quản lý tuỳ chọn


I. Quản lý tuỳ chọn:

    1. Khái niệm:

        - Trong EC-CUBE có 2 khái niệm liên quan đến sản phẩm : "Loại sản phẩm" và "sản phẩm".

        - Trong "loại sản phẩm" EC-CUBE cung cấp cho bạn 2 cấp để phân loại "sản phẩm": 

        - Ví dụ "loại sản phẩm" Sofa : http://osinterior2.onshop.vn/products/detail/8

            - "tuỳ chọn" cấp 1 là kích thước:

                  Nghĩa là sau khi chọn Sofa, bạn sẽ phải chọn thêm kích thước để biết rõ hơn giá tiền.

            - "tuỳ chọn" cấp 2 là màu sắc:

                  Sau khi chọn kích thước, bạn sẽ có danh sách màu sắc để chọn chính xác hơn sản phẩm và giá tiền.

    2. Lợi ích:

        - Dùng "quản lý tuỳ chọn" giúp cho khách hàng dễ dàng chính xác chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

        - Với mỗi "loại sản phẩm", có thể tạo các "quản lý tuỳ chọn" khác nhau.

    3. Vị trí:

        - Sẽ được hiển thị trong trong chi tiết sản phẩm.

        - Trong phần quản lý, có phần "quản lý tuỳ chọn" : Sản phẩm > "Quản lý tuỳ chọn"



     

       - Trong phần quản lý, Sửa loại sản phẩm.



    4. Khi nào cần:

        - Trong trường hợp sử dụng "loại sản phẩm", bạn buộc phải sử dụng "quản lý tuỳ chọn"

        - 1 loại sản phẩm có thể sở hữu 1 hoặc 2 "quản lý tuỳ chọn"

    5. Thao tác:

        - Bước 1: Suy nghĩ về loại sản phẩm

            - Nếu có "loại sản phẩm" thì phải suy nghĩ về "quản lý tuỳ chọn" cho mỗi loại.

        - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Sản phẩm )

            - Tạo các "quản lý tuỳ chọn" : Sản phẩm > Quản lý tuỳ chọn ( điền tên & tên khác)

            - Tạo các "quản lý tuỳ chọn" cấp con (chọn 1 "tuỳ chọn" rồi điền tên & tên khác)

            - Chọn sản phẩm mới đăng ký hoặc có từ trước đó để sửa chữa 

            - Click chọn "Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm này" để thêm tùy chọn cho sản phẩm hoặc chỉnh sửa các tùy chọn đã có sẵn.

            - Chọn "lưu lại và chuyển trang"



        - Bước 3: kiểm tra:

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng hay chưa

            - Hiển thị: hình ảnh, nội dung và giá tiền

        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )

            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng

            - Hiển thị : hình ảnh, nội dung và giá tiền

    6. Kinh nghiệm:

        - Một "quản lý tuỳ chọn" tuyệt vời phải thoả mãn:

            - Phải có "loại sản phẩm"

            - Phân chia "quản lý tuỳ chọn" thường phụ thuộc vào tình chất của hàng hoá.