Điều chỉnh dữ liệu trước khi bán

Điều chỉnh dữ liệu trước khi bán

Ngay sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã có 1 trang bán hàng căn bản. Tuy nhiên các sản phẩm chỉ mang tính chất minh hoạ, gợi ý, làm sao để đăng các sản phẩm, thay đổi tuỳ theo nhu cầu của bạn?
onshop gợi ý danh sách các mục bạn cần quan tâm liên quan đến sản phẩm:
I. Danh mục sản phẩm
II. Loại hình bán hàng
III. Loại sản phẩm
IV. Sản phẩm
V. Quản lý thẻ
VI. Quản lý tuỳ chọn