Các loại hình bán hàng trong KioShop

Các loại hình bán hàng trong KioShop

I. Loại hình bán hàng:

    1. Khái niệm:
        - Cung cấp nhiều loại hình để phối hợp với các bên giao hàng.
        - Một số loại hàng có thể giao hàng, một số loại hàng chỉ bán hàng trực tiếp. Bạn hoàn toàn có thể định nghĩa thuỳ theo bạn mong muốn.

    2. Lợi ích:
        - Có thể để dùng để phân loại sản phẩm khi đóng gói hàng.
        - Mỗi 1 loại hình bán hàng có thể liên kết với các bên giao hàng.

    3. Vị trí:
        - Khi khách hàng tiến hành đặt hàng, đơn vị giao hàng sẽ dựa trên "loại hình bán hàng" của từng sản phẩm.

        - Trong phần quản lý, có phần quản lý "loại hình bán hàng": Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Dữ liệu chính > mtb_sale_type (url : domain/admin/setting/system/masterdata/Eccube-Entity-Master-SaleType/edit)

        - Trong phần quản lý, khi tạo loại sản phẩm bạn phải chọn loại sản phẩm. (url: domain/admin/product/product/new)

        - Trong phần quản lý, mục quản lý giao hàng : Cài đặt > Cửa hàng > Cài đặt giao hàng ( url : domain/admin/setting/shop/delivery )

    4. Khi nào cần:
        - Mặc định trong hệ thống có sẵn 2 loại hình bán hàng ( Loại A, loại B )
        - Nếu bạn không cần tính năng này thì có thể xoá "Loại B", phải giữ lại "Loại A"
        - Nếu bạn cần nhiều hơn, có thể thêm tại : Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Dữ liệu chính > mtb_sale_type

    5. Thao tác:
        - Bước 1: Suy nghĩ về các loại hình bán hàng
            - Thông thường sẽ 2 phân loại : "mua tại cửa hàng" và "giao hàng" 
            - Nếu không cần thì chỉ cần giữ lại 1 loại
        - Bước 2: Thao tác với phần quản lý ( Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Dữ liệu chính > mtb_sale_type )
          
        - Bước 3: kiểm tra:
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng tại các vị trí (3)
            - Hiển thị:   vị trí loại hình bán hàng
        - Bước 4: Điều chỉnh ( khi bạn kiểm tra có vấn đề hoặc muốn thay đổi )
            - Nội dung: nội dung đã nhập có hiển thị đúng
            - Hiển thị [vị trí (3) ] :    vị trí loại hình bán hàng

   6. Kinh nghiệm:
        - Một loại hình bán hàng tuyệt vời phải thoả mãn:
            - Khách hàng dễ hiễu.
            - Không quá nhiều vì phải cài đặt giao hàng thêm phức tạp.