Bắt đầu kinh doanh

Bắt đầu kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị sản phẩm kinh doanh.
Bây giờ hãy chuẩn bị các phần khác để bắt đầu kinh doanh:

I. Quản lý khách hàng

II. Đơn đặt hàng

- Email liên lạc

- Thiết lập hệ thống giao hàng

- Thiết lập hệ thống thanh toán